Available courses

  • نگاه کلی به فصل:

ترکیبات یکی از شاخه ­های مهم و جذّاب ریاضیات است و شمارش یکی از اصلی­ترین موضوعات آن می­ باشد.فصل ششم کتاب ریاضی پایة دهم به این مبحث اختصاص یافته است. این فصل، شامل سه درس است. در درس اوّل اصول جمع و ضرب مطرح می­شوند که از مهم­ترین پایه­ها برای به دست آوردن تکنیک­ های شمارش می­باشند.در واقع با درک این دو اصل و بدون دانستن مفاهیم پیشرفته ریاضی بسیاری از سؤال­های نه چندان سادة شیء،جایگشت و شمارش قابل حل اند.در درس دوم با استفاده از مفهوم اصل ضرب،مفهوم جایگشت شیء بیان و تشریح می­گردد و در درس سوم مفهوم ترکیب و مسائل مربوط به آن مطرح می­شود.

  • نقشة مفهومی درس:
                                                            

  • نگاه کلی به فصل:

ترکیبات یکی از شاخه ­های مهم و جذّاب ریاضیات است و شمارش یکی از اصلی­ترین موضوعات آن می­ باشد.فصل ششم کتاب ریاضی پایة دهم به این مبحث اختصاص یافته است. این فصل، شامل سه درس است. در درس اوّل اصول جمع و ضرب مطرح می­شوند که از مهم­ترین پایه­ها برای به دست آوردن تکنیک­ های شمارش می­باشند.در واقع با درک این دو اصل و بدون دانستن مفاهیم پیشرفته ریاضی بسیاری از سؤال­های نه چندان سادة شیء،جایگشت و شمارش قابل حل اند.در درس دوم با استفاده از مفهوم اصل ضرب،مفهوم جایگشت شیء بیان و تشریح می­گردد و در درس سوم مفهوم ترکیب و مسائل مربوط به آن مطرح می­شود.

  • نقشة مفهومی درس:
                                                            

  • نگاه کلی به فصل:

ترکیبات یکی از شاخه ­های مهم و جذّاب ریاضیات است و شمارش یکی از اصلی­ترین موضوعات آن می­ باشد.فصل ششم کتاب ریاضی پایة دهم به این مبحث اختصاص یافته است. این فصل، شامل سه درس است. در درس اوّل اصول جمع و ضرب مطرح می­شوند که از مهم­ترین پایه­ها برای به دست آوردن تکنیک­ های شمارش می­باشند.در واقع با درک این دو اصل و بدون دانستن مفاهیم پیشرفته ریاضی بسیاری از سؤال­های نه چندان سادة شیء،جایگشت و شمارش قابل حل اند.در درس دوم با استفاده از مفهوم اصل ضرب،مفهوم جایگشت شیء بیان و تشریح می­گردد و در درس سوم مفهوم ترکیب و مسائل مربوط به آن مطرح می­شود.

  • نقشة مفهومی درس:
                                                              • نگاه کلی به فصل:

ترکیبات یکی از شاخه ­های مهم و جذّاب ریاضیات است و شمارش یکی از اصلی­ترین موضوعات آن می­ باشد.فصل ششم کتاب ریاضی پایة دهم به این مبحث اختصاص یافته است. این فصل، شامل سه درس است. در درس اوّل اصول جمع و ضرب مطرح می­شوند که از مهم­ترین پایه­ها برای به دست آوردن تکنیک­ های شمارش می­باشند.در واقع با درک این دو اصل و بدون دانستن مفاهیم پیشرفته ریاضی بسیاری از سؤال­های نه چندان سادة شیء،جایگشت و شمارش قابل حل اند.در درس دوم با استفاده از مفهوم اصل ضرب،مفهوم جایگشت شیء بیان و تشریح می­گردد و در درس سوم مفهوم ترکیب و مسائل مربوط به آن مطرح می­شود.

  • نقشة مفهومی درس:
                                                              • نگاه کلی به فصل:

ترکیبات یکی از شاخه ­های مهم و جذّاب ریاضیات است و شمارش یکی از اصلی­ترین موضوعات آن می­ باشد.فصل ششم کتاب ریاضی پایة دهم به این مبحث اختصاص یافته است. این فصل، شامل سه درس است. در درس اوّل اصول جمع و ضرب مطرح می­شوند که از مهم­ترین پایه­ها برای به دست آوردن تکنیک­ های شمارش می­باشند.در واقع با درک این دو اصل و بدون دانستن مفاهیم پیشرفته ریاضی بسیاری از سؤال­های نه چندان سادة شیء،جایگشت و شمارش قابل حل اند.در درس دوم با استفاده از مفهوم اصل ضرب،مفهوم جایگشت شیء بیان و تشریح می­گردد و در درس سوم مفهوم ترکیب و مسائل مربوط به آن مطرح می­شود.

  • نقشة مفهومی درس: